Mevzuat

TÜRKİYE’NİN ONAYLADIĞI ILO SÖZLEŞMELERİ

2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi
11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi
14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi 
15 Nol’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi 
26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi 
29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi 
34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi 
42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize) 
45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi 
53 No’lu Ticaret Gemilerinde Çalşan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme
55 No’lu Gemiadamlarının Hasalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize) 
59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize) 
68 No’lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
69 No’lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
73 No’lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi 
80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 
81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi 
87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi 
88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
92 No’lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi 
95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi 
96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize) 
98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi 
99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi 
100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi 
102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi 
105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi 
108 No’lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme
111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi 
115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi 
116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 
118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi 
119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi 
122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi 
123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi 
127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi 
133 No’lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler) 
134 No’lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme
135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi 
138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi 
142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi 
144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi 
146 No’lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi 
152 No’lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
153 No’lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkinSözleşme
155 No’lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme 
158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi 
159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi 
161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 
164 No’lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
166 No’lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme
182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi

KANUNLAR

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
1475 Sayılı İş Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

TÜZÜKLER

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

YÖNETMELİKLER

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
Alt İşverenlik Yönetmeliği
Asansör Yönetmeliği
Asgari Ücret Yönetmeliği
Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik
Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Veya İşyerlerinin Kapatılmasına Karar Vermeye Yetkili Komisyonun Yapısı, Çalışma Şekli Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik
Gürültü Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
İlkyardım Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İş Kanuna İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Güvenlik ve Sağlık Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Konut Kapıcıları Yönetmeliği
Makina Emniyeti Yönetmeliği
Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat ve ya daha az Çalışılması gereken İşler Hakkında Yönetmelik
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği
Titreşim Yönetmeliği
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Sistem Belgelendirme Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Türk Standartları Enstitüsünün Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğe Ek Yapılması Hakkında Tebliğ
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ
Akaryakıt İstasyonları – Emniyet Gerekleri ile İlgili Tebliğ (TS 12820)

Leave A Reply